Tuesday, 30 August 2016

The media is playing you with ´trendy´ algorithms

Info re.global development of AI The media is playing you with ´trendy´ algorithms


FUNKSJON TIL BESVÆR: Fredag var det over og ut for de som var ansatt i avdelinga som skulle filtrere og moderere hvilken tematikk som dukket opp i Facebooks «Trending Topics». Det tok ikke lang tid før det gikk på tverke. Foto: Alex Milan Tracy/Sipa USA/NTB Scanpix30. AUGUST 2016 KL. 13.29 DEL PÅ FACEBOOK
 Matias Ytterstad  Cornelia Kristiansen

Facebook sparket hele avdelinga etter grove anklager. Det har allerede gått fryktelig galt
Refs kan ha framskyndet overgangen.

Cirka halvparten av norske mobilkunder vet ikke hva de trenger

FRA ONECALL
(Dagbladet): I mai meldte Gizmodo at en Facebook-ansatt fortalte at teamet som jobbet med å kuratere «trending topics» hadde politisk slagside til fordel for det liberale.

Etter dette meldte Facebook at de erstattet de ansatte med mer nøytrale algoritmer, ifølge Quartz. Nettstedet anslår at 15 til 18 ansatte ble oppsagt med seks ukers etterlønn, men at de ble bedt om å gå på dagenstedet skulle bare ingeniører som jobbet med algoritmene ta seg av «trending topics».

Nå kommer det ny kritikk mot Facebook etter en artikkel om ankerkvinnen på Fox News, Megyn Kelly, som ikke var basert på fakta dukket opp under fanen, ifølge Mashable.

De skriver også at dette er det verste som kunne skjedd Facebook.

Ikke tilgjengelig i Europa
Det påstås i artikkelen at hun er avslørt som «forræder» av Fox News og egentlig støtter Hillary Clinton. Artikkelen ble delt på den konservative siden «End the Fed»

«Trending topics» er er ikke tilgjengelig i Europa, men i USA skal de gi et vink om hva andre folk deler og diskuterer den dagen. Litt som Twitters funksjon i venstre-fanen.

En talsperson fra Facebook sa til Business insider at historien hadde mange nok interaksjoner til at den kvalifiserte som «trending».

Artikkelen har i skrivende stund 14 000 Facebook-interaksjoner.

Så fort Facebook ble klare over at den ikke var basert på fakta, ble den imidlertid fjernet. Nå jobber selskapet med å lage en metode for plukke opp om en historie er falsk raskere.

«Spennende og skummelt»
Ida Aalen jobber med digital strategi og brukervennlighet i Netlife Research. Hun sier til Dagbladet at hele diskusjonen rundt nøytralitet og objektivitet er vanskelig. At dette ikke nødvendigvis blir enklere med algoritmer.

- Hele resonnementet til Facebook er at algoritmene vil løse denne problematikken, men det er noen som har laget de også. Det skal jo være «det alle snakker om», men hvem er det som snakker om nyheter? Dette kan man vri og vende på, men det finnes ikke nøytrale eller objektive algoritmer. De er veldig konkrete, men de er heller ikke gjennomsiktige, sier hun til Dagbladet.

Hun peker også på at saken som i mai gikk på at nyhetsbildet i «Trending Topics» hadde en venstrevridning, kan ha vært med på å framskynde overgangen til den helautomatiske løsningen. Hun beskriver overgangen til stadig mer kompliserte algoritmer som både «spennende og litt skummel».
- Det store «buzzordet» her er jo maskinlæring. Det minner litt om kunstig intelligens, og 
skal lære seg hva som er riktig og galt ut fra brukermønstre og respons. Det var jo også derfor det menneskelige teamet var der - for å «trene» algoritmen i håp om at den skulle klare å gjenkjenne disse mønstrene, sier hun.

- Dette er ingenting som gjør at de kommer til å kutte maskinlæring eller algoritmer, men det betyr kanskje at man innser at man fortsatt trenger et menneskelig ledd. At man kanskje har undervurdert hvor lang tid det vil ta før algoritmene lager noe som gir mening for mennesker.

Flere blemmer
Men Facebooks noe tabbebefengte helg stoppet ikke der. Foruten Megyn Kelly-artikkelen, dukket også to andre artikler opp i «trending topics».

En av dem var emneknaggen #McChicken som gikk viralt etter at noen la ut en video av en mann som masturberte med en kyllingsandwich fra den kjente hurtigmatkjeden McDonalds.

Artikkelen det blir henvist til er nettstedet Mashables nettsak med tittelen: «Den fryktelige grunnen til at #McChicken trender på Twitter».

En annen sak som dukket opp var det verbale angrepet på den amerikanske forfatteren og politiske kommentatoren Ann Coulter under en såkalt «Roast» av skuespiller Rob Lowe.

«SNL-stjerna kaller Ann Coulter ei rasistisk fi***», heter det i tittelen til The Daily Beast.

Filtrering
Facebook har selv skrevet i en bloggpost at avgjørelsen vil gjøre det enklere for dem å nå ut med den nye funksjonen til langt flere.

- Målet vårt er å gjøre «Trending» tilgjengelig for så mange som mulig, hvilket ville blitt vanskelig om vi hadde vært avhengige av mennesker som sorterer temaene for hånd.

Under de gamle retningslinjene der mennesker var involvert i denne prosessen med å velge passende emneknagger og tematikk, ville både historien om Megyn Kelly, samt #McChicken- og SNL-saken, blitt filtrert ut.

The Guardian skriver også at det var meningen at den automatiserte funksjonen skulle «lære» av den menneskelige moderator-avdelinga, men at hensiktet hele tiden har vært å gjøre systemet helautomatisk.

- Gjenspeiler samfunnet
Sosiale Medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen sier til Dagbladet at han synes diskusjonen rundt automatiserte innholdstjenester også blir interessant opp mot sensurdiskusjonen.

- Selv om historien om Megyn Kelly var feilaktig, er det fortsatt en historie som trender. Man vil alltid finne feil i innhold, men det er ikke nødvendigvis feil at noe trender. Det blir litt det samme som innvandringsdebatten. Det er mye «innsikt» som brukes for å forsvare ulike synspunkter. Det gjenspeiler samfunnet, sier han.

Han peker i liket med Aalen også på at Facebook og Google er best i klassen når det kommer til å benytte seg av maskinlæring, kunstig intelligens og roboter. At det i en framtidig versjon kanskje vil brukes avanserte roboter for å avdekke om det dreier seg om en reell historie.

- Facebook er flinke til å prøve nye ting, og fungerer det ikke som de så for seg legger de det bare vekk og prøver noe annet. Jeg tror ikke dette er noe skudd for baugen for tjenesten, sier Nygård-Hansen.

TRANSLATION: (Google)
------------------------------------------------------------

TROUBLESOME FUNCTIONS: On Friday it was over and out for those who were employed in the department that would filter and moderate the themes that emerged in Facebook's "Trending Topics." It did not take long before it went wrong for them. Photo: Alex Milan Tracy / Sipa USA / NTB Scanpix

30. August 2016 KL. 13.29 SHARE ON FACEBOOK
 Matias Ytterstad Cornelia Kristiansen

Facebook kicked entire department for serious accusations. It has already gone terribly wrong
Refs may have hastened the transition.

Approximately half of the Norwegian mobile customers do not know what they need

OneCall
(Dagbladet): In May reported Gizmodo that a Facebook employee told the team that worked on curating "trending topics" had political bias in favor of the liberals.

After this notified Facebook that they replaced the staff with more neutral algorithms, according Quartz. The site estimates that 15 to 18 employees were dismissed with six weeks' salary, but they were asked to go to the day instead should just engineers who worked on the algorithms take care of "trending topics."

Now comes the new criticism against Facebook after an article about anchor woman on Fox News, Megyn Kelly, which was not based on facts emerged under the tab, according to Mashable.

They also writes that this is the worst that could happen Facebook.

Not available in Europe
It is alleged in the article that she is revealed as "traitor" by Fox News and really supports Hillary Clinton. The article was divided on the conservative side "End the Fed"

"Trending topics" are not available in Europe, but in America they will give a hint about what other people are sharing and discussing the day. Some who twitters function in the left tab.

A spokesperson from Facebook told Business Insider that the story had enough interactions to the qualified as "trending."

The article writing 14,000 Facebook interactions.

As soon as Facebook became clear that it was not based on facts, however, it was removed. Now the company is working to create a method for picking up a story is false faster.

"Exciting and scary"
Ida Aalen working with digital strategy and usability in Netlife Research. She told Dagbladet that the whole discussion around neutrality and objectivity is difficult. That this did not necessarily become easier with algorithms.

- The reasoning for Facebook is that the algorithms will solve this problem, but there are some who have made the well. It's supposed to be "the all talking about," but who is it who speaks about the news? This can twist and turn, but there are not neutral or objective algorithms. They are very specific, but they are not transparent, she says to Dagbladet.

She also points out that the case that in May went on the news in the "Trending Topics" had a left twist, may have helped to accelerate the transition to the fully automatic solution. She describes the transition to increasingly complex algorithms that both "exciting and a little scary."

 - The big "buzz word" here is the machine learning. It reminds a bit of artificial intelligence, and
will learn what is right and wrong based on usage patterns and response. That was also why the human team was there - to "train" the algorithm in the hope that it would be able to recognize these patterns, she says.

- This is nothing that makes them come to cut machine learning or algorithms, but it does mean perhaps that you realize that you still need a human joints. That one might have underestimated how long it would take before the algorithms are creating something that makes sense to people.

But Facebook's somewhat troublesom weekend did not stop there. Besides Megyn Kelly article appeared two other articles as the "trending topics".

One of them was emneknaggen #McChicken that went viral after someone posted a video of a man who masturbated with a chicken sandwich from the famous fast food chain McDonalds.

Article it supports is the website Mashable nettsak titled: "The dreadful why #McChicken trends on Twitter."

Another issue that emerged was the verbal attack on the American writer and political commentator Ann Coulter during a so-called "Roast" of actor Rob Lowe.

"SNL stjerna call Ann Coulter a racist fi ***", the title to The Daily Beast.

filtration
Facebook has even written in a blog post that the decision will make it easier for them to reach out with the new feature to much more.

- Our goal is to make the "trending" available to as many people as possible, which would have been difficult if we had relied on people who sort themes by hand.

Under the old guidelines in which people were involved in this process of selecting appropriate subject pegs and themes, both the story of Megyn Kelly and # McChicken- and SNL case, been filtered out.

The Guardian also writes that it was intended that the automated function would "learn" of the human moderator department, but that intention has always been to make the system fully automated.

- Reflects society
Social Media expert Hans-Petter Nygård-Hansen told Dagbladet that he thinks the discussion about automated content services also becomes interesting against censorship discussion.

- Although the story of Megyn Kelly was erroneous, it is still a story that trends. One will always find errors in content, but it is not necessarily wrong that some trends. It gets a bit the same as the immigration debate. There is much "insight" that used to defend various viewpoints. It reflects the community, he said.

He points to the corpse with Aalen also that Facebook and Google are best in class when it comes to use of machine learning, artificial intelligence and robotics. That in a future version might be used robots to determine whether it is about a real story.

- Facebook is good to try new things, and it does not work as they envisioned adding it just away and try something else. I do not think this is something shot across the bow for the service, says Nygård-Hansen.

------------------------------------------------------


Commentary:

I have a good suggestion, do not follow the ´trendy people´,but follow the intelligence of you OWN mind!  

This is how the ´global elite´ is dumbing you down to a controllable level fitting into their NWO in a slave-like existence.

EVERY day this ´trending game´ is forced upon us by the media,television and films.

Main,Norwegian newspapers is publishing the most immoral sexual ´trends´ they want us to accept and follow.  Even our children are not spared from this when reading our daily news.


Sharpen your mind and THINK before you so submissivly accept the unacceptable!
Administrator
THE OTIUM POST